Likvidácia azbestu

Likvidujeme azbest v exteriéroch, vo výškach
za najlepšie ceny

slider imageAzbest

likvidácia azbestu, eternitu a boletických panelov

V CENOVEJ PONUKE JE ZAHRNUTÉ:


- vypracovanie a podanie žiadosti na RÚVZ (Regionálný úrad verejného zdravia - hygiena)
- vypracovanie a podanie žiadosti na OÚŽP (Okresný úrad životného prostredia)
- poplatky na RÚVZ a OÚŽP
- vypracovanie identifikačných listov prepravovaných nebezpečných odpadov
- vypracovanie protokolu o stabilizácii azbestového odpadu určený pre skládku nebezpečného odpadu
- stabilizovanie azbestového materiálu
- demontáž azbestu
- balenie azbestu do označených hermetických vriec
- dekontaminácia prostredia
- odvoz stabilizovaného azbestu na skládku nebezpečného odpadu
- potvrdenie o legálnom zlikvidovaní nebezpečného odpadu - to odovzdávame hneď po uhradení faktúry


Nakoľko RÚVZ a OÚŽP má podľa zákona 30 dňovú lehotu na vydanie povolení, je potrebné na vybavenie povolení počítať s touto dobou.

Po potvrdení záväznej objednávky, sa o všetky doklady a potvrdenia postaráme my.