STRECHYM - Likvidácia azbestu

Viac o azbeste

Čo je to a načo sa používal?

Azbest je technické označenie pre rôzne prirodzene vyskytujúce sa vláknité silikátové lt minerály používané v priemysle pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti, ktorými sú napr. nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť. V stavebnom priemysle sa používal vo vnútorných priestoroch budov, ako predchodca sadrokartónu napr. ako priečky, obklady, odpadové potrubie, ale aj v exteriéri ako eternit – strešná krytina na rodinných domoch a na opláštenia fasád.

Je škodlivý a môže predstavovať nejaké riziká?

Z azbestových materiálov sa vplyvom otrasov, zvetrávaním, ale hlavne akoukoľvek manipuláciou neustále uvoľňujú do ovzdušia azbestové vlákna nepatrných rozmerov. Je dokázané, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami mikroskopických rozmerov, ktoré sú zaradené do 1.skupiny karcinogénov, môžu pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu, rakovinu pľúc, mezoteliómy pobrušnice a pohrudnice a jej zmeny. 
Na Slovensku sa azbest ťažil od roku 1870. V roku 1999 Európska komisia rozhodla o všeobecnom zákaze použitia všetkých druhov azbestu. Táto smernica obsahuje zákaz výroby, uvádzania na trh, používania azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna.

Ako s ním zaobchádzať a ho odstráňovať?

Práca s azbestom, ako vysoko karcinogénnym materiálom, podlieha hygienickému dozoru. Každá manipulácia s azbestovým materiálom napr.: demontáž azbestovocementovej krytiny, demontáž kanalizačných rozvodov, rekonštrukcia vzduchotechniky a podobne, musí byť posúdená príslušným orgánom na ochranu zdravia – regionálny úrad verejného zdravotníctva. Všetky stavebné materiály obsahujúce azbest sú podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovuje katalóg odpadov, zaradené do kategórie ako „nebezpečný odpad“. Pre akékoľvek odstraňovanie azbestu použitého v interiéri, alebo exteriéri je potrebné kontaktovať špecializovanú firmu ktorá má oprávnenie od ministerstva životného prostredia na manipuláciu, odstraňovanie a zneškodňovanie azbestových materiálov. Takéto zneškodnenie smie prebehnúť iba na skládke nebezpečného odpadu a daný odpad smie byť prevzatý iba od firmy s odbornou spôsobilosťou na podnikanie. V praxi to znamená, že ak si sami z domu zhodíte eternitovú krytinu, alebo demontujete priečky – obklady vyrobené z azbestu a donesiete na skládku, nebude to od Vás prijaté a hrozí Vám trestné oznámenie za neodbornú manipuláciu, nakladanie a zneškodnenie nebezpečného odpadu.

Sankcie za nelegálne odstránenie azbestu

Nakoľko sa jedná o nebezpečný a karcinogénny odpad, jeho samovoľná likvidácia je zákonom zakázaná. Stačí, že Vás na RÚVZ (Regionálný úrad verejného zdravia – hygiena), alebo na OÚŽP (Okresný úrad životného prostredia) zahlási „závistlivý sused“ a problém je na svete. 

Pokuta za nelegálne likvidovanie nebezpečného odpadu sa môže vyšplhať až do výšky 16.596 €