STRECHY M – Likvidácia azbestu

STRECHYM - Likvidácia azbestu

Likvidujeme azbest v exteriéroch, vo výškach 
za najlepšie ceny
na kľúč – celý východ sr

V CENOVEJ PONUKE PRI LIKVIDÁCIÍ AZBESTU JE ZAHRNUTÉ:

 • vypracovanie a podanie žiadosti na RÚVZ (Regionálný úrad verejného zdravia – hygiena)
 • vypracovanie a podanie žiadosti na OÚŽP (Okresný úrad životného prostredia)
 • poplatky na RÚVZ a OÚŽP
 • vypracovanie identifikačných listov prepravovaných nebezpečných odpadov
 • vypracovanie protokolu o stabilizácii azbestového odpadu určený pre skládku nebezpečného odpadu
 • stabilizovanie azbestového materiálu
 • demontáž azbestu
 • balenie azbestu do označených hermetických vriec
 • dekontaminácia prostredia
 • odvoz stabilizovaného azbestu na skládku nebezpečného odpadu
 • potvrdenie o legálnom zlikvidovaní nebezpečného odpadu – to odovzdávame hneď po uhradení faktúry

Nakoľko RÚVZ a OÚŽP má podľa zákona 30 dňovú lehotu na vydanie povolení, je potrebné na vybavenie povolení počítať s touto dobou.

Po potvrdení záväznej objednávky, sa o všetky doklady a potvrdenia postaráme my.

STRECHYM - Likvidácia azbestu